Posts in category Namom | สีสันสงขลา

วัดป่ากอสุวรรณาราม Pakor Suwannaram Temple
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เดินทางจากหาดใหญ่มาทางถนนสายเอเชีย หาดใหญ่-จะนะ ในวัดมีอุโบสถสวยงามมีเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพนับถือเป็นที่สักดิ์ มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย

ทะเลหมอกควนคานหลาว Kuan Kanlaow Mist Sea