Posts in category Songkhla City | สีสันสงขลา


Colorful SongkhlaSongkhla City | สีสันสงขลาสงขลา | Songkhla

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร Machimawas Worawihan 寺庙。

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง อยู่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญของจังหวัดสงขลา สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาคเงินสร้างวัดขึ้นต่อมา

Share
Read more 0 Comments
Colorful SongkhlaSongkhla City | สีสันสงขลาสงขลา | Songkhla

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นอาคารทรงจีนตั้งอยู่บนถนนนางงามสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2385 ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ

Share
Read more 0 Comments
Colorful SongkhlaSongkhla City | สีสันสงขลาสงขลา | Songkhla

ยินดีต้อนรับสู่…ย่านเมืองเก่าสงขลา Welcome to S O N G K H L A

ส ง ข ล า จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าค้าขายชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ เป็นเมืองเก่าแก่แต่โบราณ ที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนคนแต่แรก

Share
Read more 0 Comments